fbpx

DLACZEGO POTRZEBUJESZ KLAUZUL INFORMACYJNYCH RODO?

 

Przetwarzając dane osobowe osób fizycznych w swojej firmie musisz spełniać obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia o ochronie danych osobowych osób fizycznych (RODO)[1]. Motyw 60 preambuły RODO wskazuje, że „zasady rzetelnego i przejrzystego przetwarzania wymagają, by osoba, której dane dotyczą, była informowana o prowadzeniu operacji przetwarzania i o jej celach. Administrator powinien podać osobie, której dane dotyczą, wszelkie inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, uwzględniając konkretne okoliczności i konkretny kontekst przetwarzania danych osobowych”.

 

CZYM JEST OBOWIĄZEK INFORMACYJNY?

 

Obowiązek informacyjny został nałożony przez RODO na każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Obowiązek informacyjny wiąże się z koniecznością opracowania kompleksowej i zrozumiałej informacji o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych oraz jej dostarczenia osobom, których dane dotyczą, bez względu na kategorię osób, których dane administrator przetwarza: klientów, potencjalnych klientów, użytkowników korzystających z usług świadczonych na stronie internetowej, użytkowników stron itp.

 

ZAKRES OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – KLAUZUL INFORMACYJNYCH RODO

 

Administrator zbierając dane osobowe, powinien udzielić następujących informacji:

 • podać swoją tożsamość oraz dane kontaktowe;
 • jeżeli w przedsiębiorstwie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) – wskazanie danych kontaktowych IOD;
 • cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania;
 • jeżeli dane są przetwarzana na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wskazanie jakie prawnie uzasadnione interesy są realizowane w związku z przetwarzaniem danych;
 • określenie odbiorców danych osobowych lub kategoriach odbiorców;
 • informacja o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego;
 • wskazanie okresu, przez który dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane;
 • informacja o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do przenoszenia danych;
 • informacja o możliwości cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 • informacja o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru + wskazanie właściwego organu nadzoru;
 • informacja, czy podanie żądanych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy – czy osoba jest obowiązana do ich podania oraz jakie są konsekwencje ich niepodania;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

 

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO – GOTOWE WZORY 

Poniżej przedstawiamy 3 następujące wzory klauzul informacyjnych RODO:

 1. Klauzula informacyjna RODO do zamieszczenia przy Newsletterze;
 2. Klauzula informacyjna RODO do formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej wraz ze zgodą na Newsletter;
 3. Klauzula informacyjna RODO do stopki e-mail.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – NEWSLETTER

Administratorem Twoich osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, …………………………………………………………………………………………………………………………………

 Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera. Ponadto, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod następującym adresem e-mail: ……………………………………………..”

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - FORMULARZ KONTAKTOWY + ZGODA NA NEWSLETTER

„Dane osobowe wpisane do formularza kontaktowego będą przetwarzane przez

………………………………………………………………………………………………………………

w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy, jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, poprzez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Masz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez podawania przyczyny. Przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest tutaj.

Dodatkowo możesz wyrazić odrębną dodatkową zgodę na subskrypcję naszego newslettera, szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.”

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DO STOPKI E-MAIL

„Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej będą przetwarzane przez

…………………………………………………………………………………………………………………

w celu umożliwienia kontaktu mailowego oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonanych z Klientami, kontrahentami i innymi podmiotami, a także w celu przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej oraz w celach związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez rok od wpływu korespondencji lub 3 lata w przypadku, gdy wiadomość zawiera istotną treść dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowią zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdym czasie bez podawania przyczyn, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych wynikające z RODO oraz ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem …………………………………………….”

KLAUZULE INFORMACYJNE ROGO – KOMENTARZ DO GOTOWYCH WZORÓW 

Powyżej wskazaliśmy 3 podstawowe klauzule informacyjne RODO – gotowe rozwiązania do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na każdego przedsiębiorcę, który przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Zaznaczyć jednak należy, że są to tylko jedne z nielicznych klauzul, które powinny być wdrożone w przedsiębiorstwie, bowiem występują także klauzule informacyjne RODO takie jak np.:

  • klauzula o przetwarzaniu danych osobowych do umieszczenia przy formularzu kontaktowym;
  • klauzula plików cookies;
  • klauzula RODO dla odbiorców informacji promocyjnych i marketingowych;
  • klauzula RODO do faktury;
  • klauzula informacyjna dla Klientów przy realizacji usługi;
  • klauzula informacyjna przy pierwszym kontakcie telefonicznym;
  • klauzula na infolinii.

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ GOTOWYCH WZORÓW KLAUZUL INFORMACYJNYCH RODO?

AUTOR ARTYKUŁU

Sylwia Szutko

Sylwia Szutko

Prawnik i właściciel LAW & BUSINESS

Specjalistka w zakresie prawa spółek handlowych, rynku kapitałowego, zobowiązań umownych, ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej.

Sylwia wspiera od strony prawnej i biznesowej przedsiębiorców mających innowacyjny pomysł na biznes, czyli tzw. startupy, jak również małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa. Posiada wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii biznesowych.

Organizatorka i prowadząca szkolenia prawno-biznesowe PANIE NA SWOIM oraz StartBiz.

Kontakt

Facebook
Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz inne artykuły